BUDMIX Wiesław Osiński

34-122 Gierałtowice, PL

banerImage

GDPR

WINDOW4U | GDPR
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), nie wymaga ona żadnych działań z Państwa strony.
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Budmix Wiesław Osiński Bachowice, ul.Stefczyka 50 34-116 Spytkowice (Adres dostawy i korespondencyjny:
Budmix Wiesław Osiński Gierałtowice, ul.Zatorska 23; 34-122 Wieprz)
Państwa dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane w następujących celach:
W związku z zawarciem i wykonywanej łączącej nas umowy/usługi o charakterze handlowym – przez czas trwania realizacji umowy i rozliczeń po jej zakończeniu –
art.6 ust.1 b Rozporządzenie.
Wykonanie przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,
Z państwa danych osobowych Administrator będzie korzystał:
przez czas wykonywania swoich obowiązków upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy Administratora w związku z umową/obsługi o
charakterze handlowym np. wystawienie faktury – art.6 ust.1 c Rozporządzenie,
przez czas, do którego obligują Administratora inne przepisy szczególne np. instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego
prawa,
przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy/obsługi o charakterze handlowym.
podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy/obsługi o charakterze handlowym.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i
urzędy upoważnione z mocy prawa.
Państwa dane osobowe nie trafią poza Europejski obszar gospodarczy (Unia Europejska, Norwegia, Lichtenstein i Islandia).
III. Przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych, o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych
bezpodstawnie , ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora lub do Pani/Pana
(art.20 Rozporządzenia)
IV. Przysługuje Państwu prawo do wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej
wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
V.Przysługuje Państwu prawo do wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane kontaktowe: Budmix Wiesław Osiński Bachowice, ul.Stefczyka 50 34-116 Spytkowice NIP:551-182-86-88 (Adres dostawy i korespondencyjny: Budmix Wiesław
Osiński Gierałtowice, ul.Zatorska 23; 34-122 Wieprz) +33 843 15 01, mail: biuro@budmix.eu

Our website uses Internet tags such as files for example cookies to collect and process personal data in order to personalize content and advertisements and analyze movement on websites, apps and on the Internet. Cookies are IT data saved in files and stored on your terminal device (that is: your computer, tablet, smartphone etc.), which the browser sends to the server at each visit on a website from that device.

Our website uses Google Analytics, Google Tag Manager and Google Ads tools developed by company Google LLC. By clicking I accept you accept the notes of our Privacy policy. Make yourself familiar with it by clicking the link.